กระทรวงวิทย์ฯ เปิดตัวความสำเร็จ “โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน”

กระทรวงวิทย์ฯ เปิดตัวความสำเร็จ “โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน”

 

ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดงานแถลงข่าวความสำเร็จ “โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน” โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย  พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องสีข้าว ขนาดเล็ก เตรียมพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 100 ครัวเรือน ภายในปีนี้ โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นายปรีชา เต็มพร้อม นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมในพิธี ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

   ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวส่วนใหญ่นั้น เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจะแบ่งข้าวออกเป็นสองส่วนคือ จะเก็บข้าวไว้บริโภคเองและอีกส่วนหนึ่งจะขายข้าวให้กับโรงสี ซึ่งแต่ละครั้งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าบริการในการสีข้าว ทำให้ชุมชนมีความต้องการเครื่องสีข้าวประจำครัวเรือนสำหรับใช้งาน แต่เครื่องสีข้าวปัจจุบันมีขนาดใหญ่ ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม อีกทั้งมีราคาสูง

   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศและมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ประเทศให้แข็งแกร่งด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการนำเอาเทคโนโลยีที่จะช่วยสนับสนุนภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมให้เกิด ประโยชน์ร่วมกัน จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องสีข้าวเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตน เองได้  โดยสนับสนุนให้สมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมกับ บริษัท นาทวี เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาสร้างเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก  เพื่อให้สามารถใช้ได้ในครัวเรือน ตลอดจนเกษตรกรในชุมชน สามารถสีข้าวไว้บริโภคเอง  โดยเครื่องสีข้าวดังกล่าวมีขนาดเล็กกะทัดรัด ไม่กินเนื้อที่ มีน้ำหนักเพียง 33 กิโลกรัม  สามารถสีข้าวได้ 35-45 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมง  มีอุปกรณ์คัดแยกสิ่งเจือปน รวมถึงข้าวเมล็ดเต็มและข้าวหักออกจากกันได้  อีกทั้งสามารถสีข้าวที่มีคุณภาพได้ตามความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนนำรำข้าวและแกลบใช้เลี้ยงสัตว์หรือทำปุ๋ยได้  ซึ่งสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ้างสีข้าว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรม โดยการจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่ผู้ผลิตและผู้ใช้ โดยการนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่เกษตรกร จำนวน 100 ครัวเรือน ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว  ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมด้วยการบูรณาการระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน

 

 

    พร้อมนี้ ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือนดังกล่าวให้ศูนย์เรียนรู้บ้านน้ำพุสูง ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และจะมอบให้เกษตรกรไว้สีข้าวรับประทานเองในครัวเรือนอีก 100 ชุมชน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่จะมอบฯ ต่อไป
 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล  หงสไกร
 

 

รูปภาพ: 

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี