แผนบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกระทรวงหนึ่งที่มุ่งมั่นผลักดันการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่เนื่องจากข้อจำกัดของโครงสร้างกระทรวงที่ไม่มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค จึงได้มีการนำกลไกการเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงและจังหวัด/ชุมชน มาใช้ เช่น การดำเนินงานตามกรอบภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย เป็นต้น ซึ่งกลไกต่าง ๆ นี้เป็นปัจจัยที่สำคัญในการบูรณาการและประสานความเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน และภาคประชาสังคม ในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปถ่ายทอดและแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการยกระดับขีดความสามารถเพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งพาตน เองได้ ภายใต้โครงการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดทำแผนบูรณาการงานด้านวิทยา ศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัดประจำปีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด สำหรับแผนบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยโครงการฯ รวมจำนวน 637 โครงการ งบประมาณ 567.359 ล้านบาท ซึ่งโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนเล่มนี้ส่วนหนึ่งเป็นข้อเสนอ/ความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่รวบรวมได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2554

 

รูปภาพ: 

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี