สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ณ โรงแรมมาริไทม์ฯ จ.กระบี่

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) :

วทน. สัยจรสู่ อปท. ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง  พังงา  ภูเก็ต  กระบี่  ตรัง)

ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2555

ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ม แอนด์ สปา รีสอร์ท

จังหวัดกระบี่

(ร่าง) สรุปการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การสร้างงาน  สร้างเงิน  สร้างคุณภาพชีวิตด้วย วทน.   คลิกกกก

 

  กลุ่มที่ ๑ การพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม

     ประธานกลุ่ม   :  นายสมศักดิ์  พลอยพานิชเจริญ   นักวิชาการ 2

                             สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

     เลขานุการกลุ่ม : นางสาวภัสสร  สวาทะสุข

                               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                               สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

  กลุ่มที่ ๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)และการบรรจุภัณฑ์

     ประธานกลุ่ม   นายสักขี  แสนสุภา

                             ผู้อำนวยการศูนย์บรรจุหีบห่อไทย

                             สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

     เลขานุการกลุ่ม : นางกันยา  พงศ์พิศาล

                              ผู้อำนวยการส่วนบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด

                                         สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

      กลุ่มที่ ๓ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

     ประธานกลุ่ม   :  นายธนากร  พละชัย

                              รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

     เลขานุการกลุ่ม :  นายเมธี  ลิมนิยกุล

                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

                              สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

รูปภาพ: 

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี