สสนก.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ปี ๒๕๕๕"

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"หลักสูตรการใช้ GIS ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น"  โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ปี ๒๕๕๕  เพื่อต้องการให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเชิงปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถนำความรู้ด้านภูมิสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรน้ำ

Download กำหนดการสัมมนา

 กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา “โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ปี ๒๕๕๕”
โดย
 ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล
โดย ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 สาธิตการใช้งานแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ (Topographic Map) และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (Orthophoto)  ทดลองใช้แผนที่ต้นแบบในการกำหนดตำแหน่งแหล่งน้ำและอ่านค่าพิกัด

   ทดลองใช้แผนที่ต้นแบบในการกำหนดตำแหน่งแหล่งน้ำ และอ่านค่าพิกัด

มอบแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ (Topographic Map) และแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมให้แก่ อบต. นำร่อง ที่เข้าร่วมสัมมนาฯ

ทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สสนก. ร่วมจัดสัมมนาฯ

------------------------------------------------------------------------------------------------

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ
แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2642-7132 โทรสาร 0-2642-7133 
 

-------------------------------------------------------------------------

 ท่านสามารถติดตามข่าวสาร สสนก. ได้ที่

www.haii.or.th
http://provinces.haii.or.th/
http://www.thaiweather.net/
http://www.thaiwater.net/web/ 

รูปภาพ: 

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี