๕๑ ปี ปส. ...สู่ศูนย์ปรมาณูภูมิภาค

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ จังหวัดระยอง จัดงาน “๕๑ ปี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ...สู่ศูนย์ปรมาณูภูมิภาค” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง พร้อมเปิดศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติใน ๓ ภูมิภาค

ศ.เกียรติคุณ ดร. ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้กำหนดจัดงาน ๕๑ ปี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ...สู่ศูนย์ปรมาณูภูมิภาค ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๑ ปี การก่อตั้งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบการก่อตั้งสำนักงานฯ และเพื่อบูรณาการภารกิจต่างๆ ของ ปส. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ คือ การเป็นหนึ่งในองค์กรกำกับการใช้พลังงานปรมาณูที่เป็นเลิศในอาเซียน

การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ กลุ่มประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน สื่อมวลชนท้องถิ่น นักวิชาการ ครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ โดยภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูและสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ การเสวนาในหัวข้อ “อยู่ปลอดภัยมั่นใจกับ...สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ” กิจกรรม เวทีชุมชน “รู้จัก เชื่อมั่น กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ” การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการงานสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูสู่ภูมิภาค” และกิจกรรมสำคัญอีก ๑ กิจกรรม ซึ่งเป็นที่มาของชื่องานในวันนี้ คือ การเปิด “ศูนย์ปรมาณูเพี่อสันติภูมิภาค” โดยจะดำเนินการเปิดศูนย์ฯ พร้อมกัน ใน ๓ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดระยอง ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาคทั้ง ๓ แห่งนี้ จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานย่อยของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อดำเนินงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานปรมาณู รวมทั้งให้บริการงานที่เกี่ยวข้องกับ ปส. ในแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่ตามภูมิภาคได้มากยิ่งขึ้น โดยในอนาคตคาดว่าจะมีการขยายการจัดตั้งศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาคเช่นนี้ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยต่อไป

ศ.เกียรติคุณ ดร. ชัยวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ คือ หน่วยงานสำคัญของประเทศที่คอยกำกับดูแลควบคุม ให้การใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูภายในประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อทั้งผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม มาตลอดระยะกว่าครึ่งศตวรรษ และสำหรับงาน “๕๑ ปี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ...สู่ศูนย์ปรมาณูภูมิภาค” ในวันนี้ก็ถือเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ ๕๑ อย่างงดงามและมั่นคง และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ปส. จะสามารถก้าวเดินต่อไปเพื่อดูแลความปลอดภัยด้านพลังงานปรมาณูให้กับประชาชนคนไทยได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ อีกทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้สำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ให้สมภาคภูมิกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานฯ ที่ว่า “เป็นหนึ่งในองค์กรกำกับการใช้พลังงานปรมาณูที่เป็นเลิศในอาเซียน”

กำหนดการ 

ท่านสามารถติดตามข่าวสารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ที่  www.oaep.go.th

 

รูปภาพ: 

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี