มว จัดอบรมวิธีทดสอบเครื่องมือ วัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ

 

 

 

      ฝ่ายมาตรวิทยาความดัน จัดอบรมวิธีการทดสอบเครื่องมือวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ และปฏิบัติการพิสูจน์ความสอดคล้องกันของเครื่องมือมาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคณะผู้ปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก ร.อ.ธวัช ช่างปั้น รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล และ นางสาธิตา ปานขวัญ เจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บรรยายให้ความรู้ ณ  อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี

www.nimt.or.th

 

รูปภาพ: 

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี